چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی

 

lmyh 2 چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی

خرید اینترنتی چاقو پاک کردن ماهی و پولک گیر

وسیله ای مناسب برای پاک کردن ماهی

 

lmyh چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی

 

خرید چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی با قیمت تخفیفی

 

lmyh 1 چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی

 

برش شکم ماهی و تخلیه داخل شکم

گرفتن فلس و پولک ماهی

 

lmyh 4 چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی

 

دارای محفظه مخصوص ، برای پولک های پاک شده ، جهت جلوگیری از پریده شدن پولک ها به اطراف

 

lmyh 3 چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی lmyh 5 چاقو پولک گیر و پاک کردن ماهی